فهرست سایر پایانه های مسافربری مشهد

ایستگاه راه آهن مشهد

نشاني : مشهد -بلوار شهيد كشوري -  ميدان راه آهن - ايستگاه راه آهن مشهد
تلفن :9-2224681 و 1539