هتل قدس تبریز

یک ستاره

نشانی : تبریز خیابان محققی روبرو ترمینال قدیم

تلفن : ۳۲۲۲۳۶۴۶ -۰۴۱