اطلاعات بيشتر  2 ستاره  مهمانسراي جهانگردي دامغان نام هتل
    سايت دامغان_ميدان آزادي_بلوارشمالي_جنب پارك شهر  نشاني
5246800 

فكس

0232_5242070 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذيرامير  نام هتل
    سايت دامغان_ميدان ورزش  نشاني
 5232220

فكس

0232_5231776 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره دانش  نام هتل
    سايت دامغان_خ شهيدبهشتي_هتل دانش  نشاني
 

فكس

0232_5231121 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره هتل جهانگردي سمنان  نام هتل
    سايت سمنان_ميدان معلم_بلواربسيج  نشاني
4443222 

فكس

0231_4441433_5 

تلفن

اطلاعات بيشتر

 هتل 2 ستاره

ستاره

 جهانگردی شاهرود

نام هتل
    سايت

 میدان آزادی ابتدای خیابان فردوسی خیابان صادقیان

نشاني
 0273-2224008

فكس

 0273-2226078

تلفن

اطلاعات بيشتر

 مهمانپذیر

ستاره

 مهمانپذیر آزادی

نام هتل
    سايت

میدان آزادی خیابان آزادی پشت دبیرستان مهران 

نشاني

 0273-2229057

فكس

 0273-2228454

تلفن

اطلاعات بيشتر

 مهمانپذیر

ستاره

 مهمانپذیر نادر

نام هتل
    سايت

 خیابان تهران چهارراه نادر خیابان دانشجو

نشاني

 0273-3332836

فكس

0273-3332835-6 

تلفن

اطلاعات بيشتر

 هتل 4 ستاره

ستاره

 هتل پارمیدا

نام هتل
    سايت

 خیابان تهران جنب اداره راه پایینتر از دانشگاه آزاد

نشاني
 

فكس

0273-3333363 

تلفن