اطلاعات بيشتر   ستاره سپيدگل  نام هتل
    سايت  نوشهر-کیلومتر5جاده نوشهر به رویان نشاني
 

فكس

و 0191-3153236

0191-3153242

تلفن

اطلاعات بيشتر  3 ستاره آپادانا  نام هتل
    سايت نوشهر_خيابان بهارآزادي  نشاني
3231381 

فكس

 0191_3231381_5

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره پامچال  نام هتل
    سايت نوشهر_بلوارورودي نوشهر_مقابل منابع طبيعي  نشاني
 3226604

فكس

0191_3222567 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  هتل ومجتمع اقامتي جهانگردي چلندر نام هتل
    سايت نوشهر_كيلومتر18 جاده نوشهر به نور  نشاني
 3142811

فكس

0191_3143218_9 

تلفن

اطلاعات بيشتر  2 ستاره هتل آپارتمان دلفين  نام هتل
    سايت نوشهر_خ بهارآزادي_روبروي سرچشمه ساحلي_شماره57  نشاني
 

فكس

0191_3251117 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره صحرا  نام هتل
    سايت نوشهر_روبروي شيلات  نشاني
 

فكس

0191_3270511_12 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  هتل آپارتمان كاسپين نام هتل
    سايت نوشهر_بلوارامام رضا  نشاني
 

فكس

0191_3230258_9 

تلفن