2

ستاره

 آزادي

نام هتل
  سايت  

 بم - بلوار جانبازان - جنب باغ دشت 

نشاني

 

فكس

2210091

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره مهمانسرای جهانگردی بم  نام هتل
    سايت بم_بلوارامام خمینی_جنب فرمانداری  نشاني
 2313005

فكس

0344_2313321 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره هتل آزادی ارگ بم  نام هتل
    سايت بم_بلوارجانبازان_مقابل دانشگاه پیام نور بم  نشاني
 2210091

فكس

 0344_2210095_7

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره ارم  نام هتل
    سايت بم_منطقه خودروسازی ارگ جدیدبم  نشاني
 

فكس

 0344_3462450

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  جام جم نام هتل
    سايت جیرفت_خیابان دولت  نشاني
 

فكس

0348_2210340 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره دقیانوس  نام هتل
    سايت جیرفت_هتل دقیانوس  نشاني
 

فكس

9133989716 

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره مهمانسرای جهانگردی رفسنجان  نام هتل
    سايت رفسنجان_خیابان امام خمینی  نشاني
 8222051

فكس

 0391_8223050

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  الماس نام هتل
    سايت رفسنجان_میدان بیمارستان علی ابن ابیطالب  نشاني
 

فكس

 0391_8224872

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره هتل جهانگردی سیرجان  نام هتل
    سايت سیرجان_خیابان امام خمینی  نشاني
 3225175

فكس

0345_3227878 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره سروش  نام هتل
    سايت  سیرجان_بلوارسیدجمالدین اسدآبادی نشاني
 

فكس

 0345_5222017

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیرنازیا  نام هتل
    سايت سیرجان_بلوارسیدجمالدین اسدآبادی  نشاني
 

فكس

0345_3223698 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره فدک  نام هتل
    سايت سیرجان_خیتبان ابن سینا  نشاني
 

فكس

0345_3225525 

تلفن

زیر مجموعه ها