اطلاعات بيشتر  2 ستاره ایرانشهر  نام هتل
    سايت ایرانشهر_خ فارابی  نشاني
2227521 

فكس

 0547_2222991

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیررضا  نام هتل
    سايت ایرانشهر_خ امام خمینی_روبروی اداره راه وترابری  نشاني
 

فكس

 0547_2223852

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیر مهران  نام هتل
    سايت ایرانشهر_خ آزادی جنوبی_جنب بنیاد15 خرداد  نشاني
 

فكس

0547_2225265 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیرسنندجی  نام هتل
    سايت ایرانشهر_خ شهیدمالکی_جنب تعاونی مسافربری شماره8  نشاني
 

فكس

 0547_2227332

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیرسرباز  نام هتل
    سايت ایرانشهر_خ امام خمینی_روبروی شهرداری  نشاني
 

فكس

0547_2222714 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  مهمانپذیراسلامی نام هتل
    سايت ایرانشهر_تقاطع طالقانی وفردوسی  نشاني
 

فكس

0547_2222330 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیرامین  نام هتل
    سايت ایرانشهر_خ امام خمینی_روبروی دبستان فاروق اعظم  نشاني
 

فكس

0547_2239331 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره هتل قصر  نام هتل
    سايت ایرانشهر_تقاطع طالقانی و آزادی جنوبی  نشاني
2232975 

فكس

 0547_2223957

تلفن