اطلاعات بيشتر  1 ستاره  بي بي نام هتل
    سايت  قم_خ 15 خرداد(اراك) نشاني
 6604727

فكس

0251_6600324_5 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذير ممتازمحمد  نام هتل
    سايت  قم_خ 15  خرداد(اراك)_كوچه شماره7 نشاني
 6700634

فكس

0251_6612712 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره هتل آپارتمان زرين  نام هتل
    سايت قم_خ امام_چهارراه غفاري_جنب بانك ملت  نشاني
6626883 

فكس

0251_6636881_2 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره كوثر  نام هتل
    سايت قم_خ اراك_روبروي پل آهنچي_كوي حرم نما_شماره10  نشاني
 

فكس

0251_6626057_8 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره آبشار  نام هتل
    سايت  قم_خ اراك_كوي آبشار_شماره5 نشاني
 

فكس

0251_6607004 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره هتل آپارتمان نگين  نام هتل
    سايت  قم_خ اراك_كوي آبشار_كوچه فاضل_شماره40 نشاني
 

فكس

0251_6618618 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  مهمانپذير نگين نام هتل
    سايت  قم_خ اراك_كوي حرم نما_شماره9 نشاني
 

فكس

0251_6630246 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  المپيك نام هتل
    سايت قم_خ معلم  نشاني
 

فكس

0251_7831881 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره هتل آپارتمان اردهال  نام هتل
    سايت قم_خ اراك_روبروي پل آهنچي_جنب كوي حرم نما  نشاني
 

فكس

0251_6639010 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مجتمع رفاهي قم  نام هتل
    سايت  قم_خ لواساني_مقابل پل شهيدرجائي نشاني
 

فكس

0251_7722094 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره هتل آپارتمان نیک  نام هتل
    سايت قم_چهارراه سیدالشهداء_خ معلم_نبش کوچه یازده  نشاني
 7732574

فكس

0251_7740899 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره رز  نام هتل
    سايت قم_ضلع غربی میدان امام خمینی  نشاني
 6602550

فكس

 0251_6609994

تلفن

اطلاعات بيشتر  3 ستاره هتل مجتمع توریستی و رفاهی مارال   نام هتل هتل مارال قم
 هتل سه ستاره مجتمع توریستی و رفاهی مارال با کلیه امکانات و تسهیلات لازم آماده پذیرش و اسکان مهمانان و مسافران   شما خواهد بود   سايت  قم ، کیلومتر 5 جاده قم به اراک نشاني
 8700719

فكس

 8700331

تلفن