اطلاعات بيشتر  2 ستاره البرزقزوین  نام هتل
    سايت قزوین_خ طالقانی_سه راه خیام  نشاني
 2226484

فكس

0281_2227367 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره ایران  نام هتل
    سايت قزوین_ابتدای خیابان پیغمبریه  نشاني
 2227788

فكس

0281_2228877 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیرمرکزی  نام هتل
    سايت قزوین_خیابان امام خمینی  نشاني
2226279 

فكس

0281_2226279 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیرطالقانی  نام هتل
    سايت قزوین_خیابان طالقانی  نشاني
 

فكس

0281_2227694 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیربرادران باقری  نام هتل
    سايت  قزوین_خیابان امام خمینی نشاني
 2224603

فكس

0281_2224603 

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره خوشببین  نام هتل
    سايت تاکستان_خ امام خمینی_جنب جهادکشاورزی  نشاني
 5222378

فكس

0282_5222378 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره  مهمانسرای جهانگردی تاکستان نام هتل
    سايت تاکستان_کیلومتر 7جاده تاکستان به ابهر_سه راهی شامی شاپ  نشاني
 5270081

فكس

0282_5270082_4 

تلفن