3

ستاره

 انقلاب خزر

نام هتل
  سايت

 چالوس - نمك آبرود

نشاني

 

فكس

2222001

تلفن

 آقای میرزایی

مدیر

 هتل پاپیون-عباس آباد

نام هتل

www.papionhotel.com

سايت

 چالوس-عباس آباد-بعدازپمپ بنزین

نشاني

 

ایمیل  09126106750

تلفن