ردیف

نام آژانس

آدرس

تلفن

ملاحظات

1

جلوه

ابوذر ابتدای طالقانی

2227770-2228880

هواپیمایی-جهانگردی

2

ستاره بیرجند

خیابان ارتش

2222372

هواپیمایی

3

پرتو شرق

بین مدرس 24 و26

4444126-27

هواپیمایی

4

اسماعیلی

شهید مطهری پاساژ سلطانی

2226352

جهانگردی

5

ثامن الائمه

دانشگاه پاساژ مهدیه

22238244

حج و زیارت

6

جواد الائمه

خیابان جمهوری اسلامی

2231357

حج و زیارت

7

حسین پور

جمهوری اسلامی

2222265

حج و زیارت

8

رحیمی

شهدا

2233466

حج و زیارت

9

کویران

شهید مطهری

2224966

جهانگردی