اطلاعات بيشتر   ستاره  مهمانپذير حكيم نام هتل
    سايت بيرجند_خ غفاري_غفاري40_پلاك14  نشاني
 4443516

فكس

0561_4443516 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذيرنويد  نام هتل
    سايت بيرجند_خ حكيم نزاري_جنب بازارچه اسلامي  نشاني
2239880

فكس

 0561_2223849

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذير قائم  نام هتل
    سايت بيرجند_خ جمهوري اسلامي_جمهوري15  نشاني
 

فكس

0561_2232039 

تلفن

 

اطلاعات بيشتر  3 ستاره هتل جهانگردي بيرجند  نام هتل
    سايت بيرجند_خ ارتش_روبروي بيمارستان ارتش  نشاني
2236380 

فكس

0561_2225145 

تلفن