ردیف

نام آژانس

آدرس

تلفن

ملاحظات

1

جلوه

ابوذر ابتدای طالقانی

2227770-2228880

هواپیمایی-جهانگردی

2

ستاره بیرجند

خیابان ارتش

2222372

هواپیمایی

3

پرتو شرق

بین مدرس 24 و26

4444126-27

هواپیمایی

4

اسماعیلی

شهید مطهری پاساژ سلطانی

2226352

جهانگردی

5

ثامن الائمه

دانشگاه پاساژ مهدیه

22238244

حج و زیارت

6

جواد الائمه

خیابان جمهوری اسلامی

2231357

حج و زیارت

7

حسین پور

جمهوری اسلامی

2222265

حج و زیارت

8

رحیمی

شهدا

2233466

حج و زیارت

9

کویران

شهید مطهری

2224966

جهانگردی

 

اطلاعات بيشتر   ستاره  مهمانپذير حكيم نام هتل
    سايت بيرجند_خ غفاري_غفاري40_پلاك14  نشاني
 4443516

فكس

0561_4443516 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذيرنويد  نام هتل
    سايت بيرجند_خ حكيم نزاري_جنب بازارچه اسلامي  نشاني
2239880

فكس

 0561_2223849

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذير قائم  نام هتل
    سايت بيرجند_خ جمهوري اسلامي_جمهوري15  نشاني
 

فكس

0561_2232039 

تلفن

 

اطلاعات بيشتر  3 ستاره هتل جهانگردي بيرجند  نام هتل
    سايت بيرجند_خ ارتش_روبروي بيمارستان ارتش  نشاني
2236380 

فكس

0561_2225145 

تلفن