اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 سپاهان

نام هتل
    سايت

 اصفهان-خيابان استانداري-انتهاي خيابان فرشادي

نشاني

 2215549

فكس

 0311_2221235

تلفن

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 آوا

نام هتل
    سايت

 اصفهان-چهارراه وفايي-پشت بانك صادرات

نشاني

 3382444

فكس

 0311_3382444_6

تلفن

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 نگين جي

نام هتل
    سايت

 اصفهان-خيابان جي-بعدازتقاطع شهيدرجايي

نشاني

 5232116

فكس

 0311_5232111_5

تلفن

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 طوطيا

نام هتل
    سايت

 اصفهان-خيابان مسجدسيد-بين چهارراه تختي و سه راه طيب

نشاني

 2237545

فكس

 0311_2237525_35

تلفن

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 ملل

نام هتل
    سايت

 اصفهان_خيابان كمال اسماعيلي

نشاني
 

فكس

 0311_2224532_4

تلفن