اطلاعات بيشتر

 1

ستاره

 دريا

نام هتل
    سايت

 پيرانشهر-خيابان قدس-روبروي آزادگان

نشاني

 4224735

فكس

 0444_4223487

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره

 رنجي

نام هتل
    سايت

 تكاب-خيابان انقلاب

نشاني
 

فكس

 0482_5223179

تلفن

اطلاعات بيشتر

 1

ستاره

 هتل جهانگردي خوي

نام هتل
    سايت

 خوي-خيابان انقلاب-جنب باغ گلستان

نشاني

 2440352

فكس

0461_2440351 

تلفن

اطلاعات بيشتر

 1

ستاره

 مهمانسراي مرواريد

نام هتل
    سايت

 سردشت-ابتداي ورود به سردشت-بلوارسربازگمنام-فلكه اول

نشاني

 3233341

فكس

0444_3233337_38 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره   نام هتل
    سايت   نشاني
 

فكس

 

تلفن

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 هتل جهانگردي ماكو

نام هتل
    سايت

 ماكو-خيابان امام

نشاني

 3223184

فكس

 0462_3223212

تلفن

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 كويستان

نام هتل
    سايت

 مهاباد-ابتداي بلوار  شهريكندي(بلوارتبريز)

نشاني

 2335743

فكس

0442_2335738_9 

تلفن

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 برنجيان

نام هتل
    سايت

 مياندوآب-خيابان امام

نشاني

 2227870

فكس

 0481_2221165_75

تلفن