اطلاعات بيشتر  1 ستاره مهمانسرای شهرداری  نام هتل
    سايت آباده_خ امام خمینی_جنب شهرداری  نشاني
 

فكس

0751_3332421 

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره لاله  نام هتل
    سايت آباده_میدان بسیج  نشاني
 

فكس

 0751_3333320

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره مهمانسرای جهانگردی استهبان  نام هتل
    سايت استهبان_بلوارقائم_خ میثم_بالاتراز اداره برق  نشاني
4225310 

فكس

0732_4225490 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره هتل آپارتمان کیان اقلید  نام هتل
    سايت اقلید_بلوارکشاورز  نشاني
 

فكس

0752_4231491_6 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانسرای شهرداری اقلید  نام هتل
    سايت  اقلید_میدان قرآن نشاني
 

فكس

 0752_4253015

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره هتل جهانگردی داراب  نام هتل
    سايت داراب_بلوارسپاه_جنب فرمانداری  نشاني
 6238495

فكس

 0732_6238455

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره مهمانسرای جهانگردی فسا  نام هتل
    سايت فسا_بلوارشهیدبهشتی_روبروی ترمینال قدیم  نشاني
 3337066

فكس

 0731_3334448_9

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره هتل جهانگردی فیروزآباد  نام هتل
    سايت فیروزآباد_میدان گاز(هنگ)  نشاني
 6222105

فكس

0712_6222106 

تلفن

اطلاعات بيشتر  2 ستاره هتل جهانگردی لار  نام هتل
    سايت لار_شهرجدید_بلوارجمهوری اسلامی_مقابل ثبت احوال  نشاني
 2244079

فكس

0787_2241271 

تلفن

اطلاعات بيشتر  3 ستاره  مجتمع اقامتی تخت جمشید نام هتل
    سايت  مرودشت_کیلومتر2جاده تخت جمشید نشاني
 4474000

فكس

 0728_4474001_2

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره هتل آپارتمان لیدوما  نام هتل
    سايت نورآباد_میدان جمهوری_ابتدای بلوار اسکان عشایر_پارکینگ شهرداری  نشاني
 

فكس

0722_4233006 

تلفن