مهمانپذیر نور

نشانی : شیراز-  خیابان لطفعلی خان زند بین چهارراه مشیر و چهارراه ویروزی بازار کویتی ها

تلفن : ۳۲۲۴۸۳۲۱-۰۷۱

mehmanpazir noor
mehmanpazir noor1

mehmanpazir noor1