مهمانپذیر پیام شیراز

مهمانپذیر پیام

نشانی : شیراز -  ارگ کریم خان زند خیابان ۲۲ بهمن (شاهپور سابق)

تلفن : ۲۲۲۷۹۹۴-۰۷۱