مهمانپذیر شکوه شیراز

مهمانپذیرشکوه

نشانی : شیراز-  خیابان ۲۲بهمن (سه راه مدبر) کوچه شماره یک

تلفن : ۳۲۲۲۸۸۵۴-۰۷۱

مهمانپذیر شکوه
مهمانپذیر شکوه