مهمانپذیر سیروس شیراز

ممتاز سه ستاره

نشانی : شیراز خیابان ۲۲بهمن (شاپور) سه راه مدبر

تلفن  : ۳۲۲۲۳۶۴۶ -۰۷۱