3

ستاره

 بادله

نام هتل
  سايت

 کیلومتر10 جاده نکا

نشاني
 

فكس

4222548 

تلفن

 3

ستاره

 اسرم

نام هتل
  سايت

 پل تجن- جاده کمربندی

نشاني

 

فكس

3255090 

تلفن

 3

ستاره

 سالاردره

نام هتل
  سايت

 جاده کیاسر

نشاني
 

فكس

3882102

تلفن

 3

ستاره

 نارنج

نام هتل
  سايت

 جاده فرح آباد

نشاني

 

فكس 

2132687

تلفن