اطلاعات بيشتر

 1

ستاره

 مهمانسراي مرواريد

نام هتل
    سايت

 اروميه-خيابان پاسداران-روبروي پارك الغدير

نشاني

 3464030

فكس

 0441_3469860_1

تلفن

اطلاعات بيشتر

 1

ستاره

 آنا

نام هتل
    سايت

 اروميه-خيابان كاشاني

نشاني

 

فكس

0441_34533314_7 

تلفن

اطلاعات بيشتر

 1

ستاره

 تك ستاره

نام هتل
    سايت

 اروميه-خيابان امام-پشت مسجدسردار

نشاني
 

فكس

 0441_2244009

تلفن

اطلاعات بيشتر

 1

ستاره

 لاله

نام هتل
    سايت

 اروميه-خيابان شهيدمنتظري-شماره14

نشاني
 

فكس

0441_2352740 

تلفن

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 خرم

نام هتل
    سايت

 اروميه-خيابان امام-جنب مسجدسردار

نشاني

 2240613

فكس

 0441_2225444

تلفن

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 رضا

نام هتل
    سايت

 اروميه-خيابان بهشت-خيابان امام

نشاني

 2223700

فكس

0441_2226580_83 

تلفن

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 دريا

نام هتل
    سايت

 اروميه-خيابان امام-خيابان طرزي

نشاني

 2223451

فكس

 0441_2229962

تلفن

اطلاعات بيشتر

 2

ستاره

 آذران

نام هتل
    سايت

 اروميه-خيابان شهيدمنتظري(مهاباد)-شماره96

نشاني

 2355881

فكس

0441_2355881_2 

تلفن

اطلاعات بيشتر

 3

ستاره

  جهانگردي اروميه

نام هتل
    سايت

 اروميه-خيابان كاشاني

نشاني

 2243202

فكس

0441_2222230_70 

تلفن

اطلاعات بيشتر  4 ستاره  پارک نام هتل
   www.parkhotel.ir سايت آذربايجان غربی _ اروميه خيابان امام روبروی بازار نشاني
 33 59 224 0441

فكس

  32-26 59 224 0441

 

تلفن

 

 4

ستاره

 پارک

نام هتل
 www.parkhotel.ir

 

سايت

آذربايجان غربی _ اروميه خيابان امام روبروی بازار

نشاني

33 59 224 0441

فكس

32-26 59 224 0441

تلفن

 3

ستاره

 مروارید

نام هتل
  سايت

 خ ساحلی

نشاني

3464030

فكس

3466300

تلفن

 4

ستاره

 ساحل

نام هتل
  سايت

ارومیه- بلوار والفجر

نشاني

3363261

فكس

3369974

تلفن