2

ستاره

هتل آريا

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  چهارراه دانش

نشاني

 8549919

فكس

 8549919

تلفن

        

2

ستاره

هتل امير كبير

نام هتل
  سايت

 خيابان آيت ا... شيرازي  كوچه ملك

نشاني

 2220766

فكس

 2231643-4

تلفن

    

2

ستاره

هتل امينيان

نام هتل
  سايت

خيابان امام رضا  خيابان عنصري 

نشاني

 8513802

فكس

 8513800

تلفن

    

 2

ستاره

 هتل بستان

نام هتل
  سايت

 خيابان خسروي  نرسيده به فلكه آب

نشاني

 2222663

فكس

 2222663-4

تلفن

        

 2

ستاره

 هتل جواهر شرق

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  جنب هتل جواهري

نشاني

 8597977

فكس

8599817 

تلفن

    

 2

ستاره

 هتل حافظ

نام هتل
  سايت

 خيابان خسروي نو

نشاني

 2224604

فكس

 2222022

تلفن

        

 2

ستاره

 هتل خاور

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  چهارراه دانش

نشاني

 8543677

فكس

 8543677

تلفن

    

 2

ستاره

 هتل رازي

نام هتل
  سايت

 خيابان رازي  ميدان ده دي

نشاني

 8544099

فكس

8548222 

تلفن

 2

ستاره

 هتل شهريار

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  كوچه فروزان

نشاني

8515390

فكس

853388-9

تلفن

        

 2

ستاره

 هتل طبرستان

نام هتل
  سايت

 خيابان آيت ا... شيرازي  كوچه ملا هاشم

نشاني

 2254315

فكس

 2254315

تلفن

    

 2

ستاره

 هتل فجر

نام هتل
  سايت

 خيابان عنصري  عنصري9

نشاني

 8595192

فكس

 8593278

تلفن

        

 2

ستاره

 هتل فيروزه

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا

نشاني

8516881

فكس

 8599740

تلفن

 2

ستاره

 هتل قدس
گروه هتلهای کوثر
 

نام هتل
  سايت

خيابان خسروي 

نشاني

 2238815

فكس

 2226831-2

تلفن

 2

ستاره

 هتل ناهيد

نام هتل
  سايت

 خيابان راهنمائي  راهنمائي1

نشاني

 8453046

فكس

 8426043

تلفن

 2

ستاره

 هتل هرند

نام هتل
  سايت

 ضلع جنوبي بازار رضا

نشاني

 8591534

فكس

 8591644

تلفن

 

هتل مشهد

 
 

 

 

 1

ستاره

 هتل ادريس

نام هتل
  سايت

 ميدان بيت المقدس

نشاني

 3646275

فكس

3664516-19 

تلفن

 1

ستاره

 هتل خورشيد

نام هتل
  سايت

 خيابان دانشگاه

نشاني

 2219736

فكس

 2228516

تلفن

 1

ستاره

 هتل پانيذ

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  جنب شركت برق منطقه اي

نشاني

 8540859

فكس

 8544877

تلفن

 1

ستاره

 هتل شمس

نام هتل
  سايت

 خيابان خسروي نو  بازار سرشور  نبش سر شور19

نشاني

 2233129

فكس

2233126-8 

تلفن

    

 1

ستاره

 هتل مدرس

نام هتل
  سايت

 خيابان طبرسي  كوچه بهمن

نشاني

 2216691

فكس

 3686736-40

تلفن