اطلاعات بيشتر   ستاره  سهند نام هتل
    سايت قصرشیرین_بلوارراه کربلا_جنب بانک رفاه  نشاني
 

فكس

 0835_4225320

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره ارگ  نام هتل
    سايت قصرشیرین_میدان ولیعصر  نشاني
 

فكس

0835_4225297 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره کسری  نام هتل
    سايت قصرشیرین_بلوارراه کربلا  نشاني
 

فكس

 0835_4716017

تلفن

اطلاعات بيشتر  2 ستاره راه کربلا  نام هتل
    سايت کرمانشاه_خیابان مدرس_پارکینگ شهرداری  نشاني
 7275999

فكس

0831_7273665 

تلفن

اطلاعات بيشتر  4 ستاره جمشید  نام هتل
    سايت کرمانشاه_طاق بستان  نشاني
4296003 

فكس

 0831_4299666_9

تلفن

اطلاعات بيشتر  2 ستاره  داریوش نام هتل
    سايت کرمانشاه_چهارراه مدرس_چهل متری مطهری  نشاني
 7226577

فكس

0831_7227001_3 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره آزادگان  نام هتل
    سايت کرمانشاه_شهرک تعاون_ایستگاه چهار  نشاني
 

فكس

0831_4225591_7 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره آزادی  نام هتل
    سايت کرمانشاه_میدان آزادی  نشاني
 

فكس

0831_8233076 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره لیژان  نام هتل
    سايت کرمانشاه_چهارراه مدرس_مطهری شرقی_روبروی پاساژسفید  نشاني
 

فكس

0831_7276666 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره معراج  نام هتل
    سايت کرمانشاه_میدان آزادی_اول خیابان مدرس  نشاني
 

فكس

0831_8233288 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مجتمع رفاهی مجموعه کرمانشاه  نام هتل
    سايت کرمانشاه_بلوارشهیدشیرودی_جنب آسایشگاه سالمندان  نشاني
 

فكس

 0831_4297012

تلفن