اطلاعات بيشتر ستاره هتل جهانگردی کرمان  نام هتل
    سايت کرمان_بلوارجمهوری اسلامی_نبش چهارراه شفا  نشاني
2444087 

فكس

0341_2445203_5 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره پارس  نام هتل
    سايت کرمان_بلوارجمهوری اسلامی_تقاطع فرهنگیان  نشاني
2119333 

فكس

0341_2119301_32 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  مهمانپذیر ایران نام هتل
    سايت کرمان_خیابان قدس_مقابل دارایی  نشاني
 

فكس

0341_2223984 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیرزیتون  نام هتل
    سايت کرمان_میدان سرآسیاب_ابتدای جاده بم سمت چپ  نشاني
 

فكس

0341_3310378 

تلفن

اطلاعات بيشتر  3 ستاره مهمانسرای خیریه امام حسین  نام هتل
    سايت  کرمان_خ چمران_مقابل قنادی لادن_جنب مسجدگنج نشاني
 

فكس

0341_2250635 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیررضا  نام هتل
    سايت کرمان_خ قدس_مقابل سه راه معلم  نشاني
 

فكس

0341_2264012_3 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره هتل کرمان  نام هتل
    سايت کرمان_بلوارقدس_اول ترمینال  نشاني
2512285 

فكس

0341_2515065_6 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره هزار  نام هتل
    سايت  کرمان_پارک نشاط_کوچه شماره5_خیابان سعدی نشاني
 

فكس

 0341_2267099

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره اخوان  نام هتل
    سايت کرمان_بلوارشهیدصدوقی  نشاني
 

فكس

0341_2441411 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره گواشیر  نام هتل
    سايت کرمان_بزرگراه امام خمینی_نرسیده به پل ابوذر  نشاني
 

فكس

 0341_2512718

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  صحرا نام هتل
    سايت کرمان_خیابان ناظرزاده کرمانی  نشاني
 

فكس

0341_2221653 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مجتمع توریستی تفریحی ارگ راین  نام هتل
    سايت راین_خیابان مدرس  نشاني
 

فكس

0342_6623578 

تلفن

 5

ستاره

 پارس

نام هتل
  سايت

 بلوار جمهوري اسلامي-چهارراه فرهنگيان

نشاني

 

 فكس  

تلفن

 3

ستاره

 گواشیر

نام هتل
  سايت

 بزرگراه امام خميني-نبش بلوار امام حسين

نشاني

 

فكس

 

تلفن

 1

ستاره

 توریست

نام هتل
  سايت  خيابان كرماني  نشاني
 

فكس

5-45203

تلفن