4

ستاره

 باباطاهر

نام هتل
  سايت

  ضلع شرقي آرامگاه بابا طاهر

نشاني

 

فكس

4-4227180

تلفن

 4

ستاره

 پارسيان بوعلي

نام هتل
  سايت   خيابان توغلي نشاني

 

فكس

8250788

تلفن

 2

ستاره

 (آزادي ( انقلاب

نام هتل
  سايت

 ميدان قائم - بلوار ارم

نشاني

 

فكس

8252001  

تلفن