5

ستاره

 هرمز

نام هتل
  سايت

 بندرعباس -بندرعباس، بلوار امام خمینی ـ میدان انقلاب

نشاني

 

فكس

3342201  

تلفن

 5

ستاره

 هما

نام هتل
  سايت

 بلوار پاسداران - خيابان معراج  

نشاني

 

فكس

  

تلفن

 4

ستاره

 آتيلار1

نام هتل
  سايت  

 خيابان امام خميني-ميدان 17 شهريور-كوچه اداره پست

نشاني

 

فكس

 

تلفن

 4

ستاره

آتيلار2

نام هتل
  سايت  

 خيابان امام خميني-ميدان 17 شهريور-كوچه اداره پست

نشاني

 

فكس

 

تلفن

2

ستاره

 آتيلار3

نام هتل
  سايت  

 خيابان امام خميني-ميدان 17 شهريور-كوچه اداره پست

نشاني

 

فكس

 

تلفن

 5

ستاره

 خلیج فارس

نام هتل
  سايت

  خونسرخ - منطقه ويزه معدني وفلزي خليج فارس

نشاني

 

فكس

 

تلفن