اطلاعات بيشتر  2 ستاره هتل جهانگردي شمشك  نام هتل
    سايت  شميرانات_رودبارقصران_شمشك نشاني
 3552912

فكس

0221_3552260_1 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره  هتل جهانگردي ميگون نام هتل
    سايت  شميرانات_فشم نشاني
 3533261

فكس

 0221_3533260

تلفن