مهمانپذیر فرد اسلامی

نشانی : تهران میدان راه آهن شوش غربی روبروی انبار توشه
تلفن : ۵۵۶۴۵۰۸۴
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

مهمانپذیر فردوس مازندران

نشانی : تهران راه آهن خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه مختاری
تلفن : ۵۵۳۷۳۴۱۸ و ۵۵۳۷۵۲۰۹
فکس : ۵۵۳۶۳۵۹۳
امکانات : شوفاژ ُ کولر ُ حمام ُ آشپزخانه