اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانسرای نیلی  نام هتل
    سايت سراوان_خ امام_جنب مخابرات  نشاني
 

فكس

0548_5222113 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره مهمانپذیرمهر  نام هتل
    سايت زهک_میدان الغدیر_جنب دفترخانه شماره 20  نشاني
 

فكس

 0915_3420731

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره آرام  نام هتل
    سايت زابل_میدان یعقوب لیث صفار(رستم)  نشاني
2295502 

فكس

0542_2295500_4 

تلفن