سنندج

اطلاعات بيشتر  2 ستاره هتل جهانگردی سنندج  نام هتل
    سايت سنندج_انتهای خیابان پاسداران  نشاني
6623678 

فكس

0871_6623675_6 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره شادی  نام هتل
    سايت سنندج_خ پاسداران_روبروی دانشگاه علوم پزشکی  نشاني
 

فكس

0871_6625112_4 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره هدایت  نام هتل
    سايت سنندج_خیابان فردوسی  نشاني
 

فكس

0871_2267117 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره آبیدر  نام هتل
    سايت سنندج-خیابان فردوسی  نشاني
 

فكس

0871_3241645 

تلفن

 

 2

ستاره

 مهمانسرای سنندج

نام هتل
  سايت

 خیابان پاسداران

نشاني

 

فكس 

6623525 - 6623675 

تلفن

 1

ستاره

 آبیدر

نام هتل
  سايت

 خیابان فردوسی

نشاني

 

فكس

3241645

تلفن

 1

ستاره

 هدایت

نام هتل
  سايت

 خیابان فردوسی

نشاني

 

فكس 

2255174  

تلفن

هتل های استان کردستان

اطلاعات بيشتر  2 ستاره سامان   نام هتل
    سايت بانه_بلوارسردشت  نشاني
4224257 

فكس

0875_4225454 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره ستاره طلایی  نام هتل
    سايت بانه_جنب ورزشگاه رفاه  نشاني
 4230025

فكس

0875_4220740 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره بام ايران  نام هتل
    سايت بيجار_سه راهي تكاب  نشاني
4233160 

فكس

0872_4233160 

تلفن

اطلاعات بيشتر  1 ستاره نور(ماد)  نام هتل
    سايت سقز_بلوارهفت تیر_روبروی ترمینال سنندج  نشاني
 3243692

فكس

0875_3244644 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره سقز  نام هتل
    سايت سقز_بلوارکردستان_روبروی اداره راه وترابری  نشاني
 

فكس

0874_3236718 

تلفن

اطلاعات بيشتر   ستاره آزادي  نام هتل
    سايت سقز_بلواركشاورزي_روبروي دخانيات  نشاني
 

فكس

0874_3238080 

تلفن

اطلاعات بيشتر  3 ستاره ویلای گردشگری مروارید  نام هتل
    سايت مریوان_کیلومتر3 جاده مریوان به مرزرسمی باشماق  نشاني
3241995 

فكس

0875_3230777 

تلفن

اطلاعات بيشتر  2 ستاره قصر  نام هتل
    سايت مریوان_ضلع شمالی بلواردریاچه  نشاني
 3226171

فكس

0875_3225614 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره زریوار  نام هتل
    سايت مریوان_صدمتری دریاچه زریوار  نشاني
 3244644

فكس

0875_3244644 

تلفن

اطلاعات بيشتر  3 ستاره  نوروز نام هتل
    سايت مریوان_میدان نوروز  نشاني
 3302931

فكس

0875_3225614 

تلفن

اطلاعات بيشتر ستاره مهمانسرای جهانگردی مریوان  نام هتل
    سايت مریوان_جنب دریاچه زریوار  نشاني
3232020 

فكس

0875_3232010 

تلفن