مهمانپذیر خاتم شیراز

نشانی : شیراز سه راه مدبر کوچه مدرسه باقری

تلفن  : ۳۲۲۴۱۹۴ -۰۷۱

                 ۰۷۱-۳۲۲۲۳۹۱۲           

              ۰۷۱-۳۲۲۴۰۶۵۵