مهمانپذیر حاتم شیراز

نشانی : شیراز سه راه مدبر کوچه مدرسه باقری

تلفن  : ۳۲۲۴۱۹۴ -۰۷۱

          ۰۷۱-۳۲۲۲۳۹۱۲           

          ۰۷۱-۳۲۲۴۰۶۵۵