مهمانپذیر سیروس شیراز

ممتاز سه ستاره

نشانی : شیراز خیابان 22 بهمن (شاپور) سه راه مدبر

تلفن  : 32223646 -071

32223646 -071