مهمانپذیر عماد شیراز

نشانی : شیراز خیابان 22 بهمن کوچه مدرسه باقری

تلفن  : ۳۲۲۴4759 ۰۷۱-

فکس : 32228855 -071