کمپ بابا قدرت
: نشانی
مشهد انتهای بولوار جمهوری اسلامی بولوار فرودگاه